Waranti: Terma & Syarat

Unit dekoder dijamin oleh MYTV daripada kerosakan bahan serta kelalaian dalam pembuatan untuk tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembelian. Pengecualian tempoh waranti selama tiga (3) bulan hendaklah terpakai untuk Unit Kawalan Jauh (“RCU”) (secara kolektifnya dirujuk sebagai “Produk”).

Waranti tidak terpakai terhadap apa-apa kerosakan atau kecacatan akibat kemalangan, pembongkaran, penyalahgunaan, atau sebarang pengubahsuaian atau pengubahan yang tidak dibenarkan.

Waranti ini akan terbatal dan tidak sah sekiranya pada bila-bila masa dalam tempoh waranti, mana-mana bahagian atau bahagian produk dikeluarkan, diubah, diganggu, diselaraskan, diubah suai, dibongkar, dibaiki atau dikendalikan dalam apa cara sekalipun oleh mana-mana orang atau orang yang tidak dibenarkan oleh MYTV.

Pembeli dikehendaki mengemukakan Nombor Rujukan Kes dan Borang Pelanggan sebagai dokumen bukti pembelian asal apabila perkhidmatan selepas jualan diperlukan.

Liabiliti MYTV di bawah waranti ini terhad kepada menggantikan dekoder dan RCU yang rosak sahaja. MYTV tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk sebarang kerosakan berbangkit, sampingan atau tidak langsung yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan atau prestasi produk, termasuk tanpa had kepada kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan atau kerosakan terhadap harta benda lain disebabkan oleh kerosakan produk.

Waranti yang diberikan secara nyata di sini adalah waranti tunggal dan eksklusif yang diberikan berkaitan dengan produk dan tiada waranti atau representasi lain, dalam apa jua bentuk, sama ada secara lisan, bertulis, nyata atau tersirat termasuk tanpa had apa-apa waranti tersirat tentang kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk sesuatu tujuan tertentu disediakan. Sejauh mana waranti bertulis tidak boleh dikecualikan, waranti tersebut hendaklah terhad kepada terma waranti ini dan untuk tempoh waranti yang dinyatakan di sini.